Overzicht naleving

ABC, AML, AFTE & FRAUDE

 

Overal waar Norgine zaken doet, hetzij direct of indirect via een derde partij, verbindt Norgine zich ertoe om alle toepasselijke wetten tegen omkoping en corruptie, tegen het witwassen van geld, tegen de financiering van terrorisme alsook tegen het vergemakkelijken van belastingontduiking en wetten met betrekking tot fraude na te leven.

Norgine hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie, het witwassen van geld en financiering van terrorisme, het vergemakkelijken van belastingontduiking alsook ten aanzien van fraude. Norgine zet zich in om professioneel, eerlijk en integer te handelen in al zijn zakelijke transacties en relaties, waar Norgine ook actief is, en om doeltreffende systemen en controles in te voeren en af te dwingen om omkoping en corruptie, het witwassen van geld, financiering van terrorisme , het vergemakkelijken van belastingontduiking en ook fraude tegen te gaan.

Norgine heeft een formeel beleid aangenomen dat de verantwoordelijkheden van het personeel van Norgine uiteenzet bij het naleven en handhaven van de vereisten van Norgine inzake het voorkomen van omkoping en corruptie, het witwassen van geld, , financiering van terrorisme, het vergemakkelijken van belastingontduiking en fraude. Het beleid van Norgine verschaft informatie en richtlijnen over hoe dergelijke activiteiten kunnen worden herkend en vermeden.

 

 

 

 

 

 

Concurrentie

 

Norgine streeft ernaar om integer en betrouwbaar te handelen in al onze contacten met externe belanghebbenden, met inbegrip van onze concurrenten.

We ondersteunen vrije, robuuste en open concurrentie en bevorderen en stimuleren eerlijke concurrentie. Alle bedrijven van Norgine leven de antitrust- en concurrentiewetten na in de gebieden of landen waar ze actief zijn. De mededingingsvereisten van de EU, het VK en de VS worden in aanmerking genomen bij onze activiteiten, met inbegrip van, in het bijzonder, de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, de equivalente regels van de EU-lidstaten, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de Britse mededingingswet van 1998 en secties 1 en 2 van de Amerikaanse Shearman Act.

Norgine biedt opleidingen in verband met antitrust/concurrentie aan de relevante werknemers bij Norgine en herziet regelmatig zijn intern beleid.

 

 

Moderne slavernij

 

Norgine zorgt ervoor dat het ethisch opereert, op verantwoorde wijze inkoopt en moderne slavernij en mensenhandel probeert te voorkomen in onze hele organisatie en in onze toeleveringsketens. We verbinden ons ertoe de internationale normen inzake mensenrechten na te leven, zoals de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, evenals andere toepasselijke nationale wetgeving.

We publiceren onze jaarlijkse verklaring in overeenstemming met de vereisten van de Britse Modern Slavery Act 2015, die je hier kunt vinden.

We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van moderne slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketens en in elk ander onderdeel van ons bedrijf.

Leveranciers en zakenpartners worden op de hoogte gebracht van onze verwachtingen en moeten de Norgine Business Code naleven in al hun contacten met ons. We identificeren en evalueren potentiële risicogebieden en vragen waar nodig om nalevingsgaranties van derden met wie we samenwerken.

 

 

Sancties

 

Norgine neemt de naleving van alle toepasselijke economische en financiële sancties, beperkende maatregelen, handelsembargo’s en wetten op de exportcontrole zeer ernstig, en verbindt zich ertoe om al deze handelscontroles na te leven in alle rechtsgebieden waar Norgine actief is, en tegelijkertijd doeltreffende systemen en controles in te voeren en af te dwingen om het risico op eventuele schendingen te beperken.

Norgine heeft een formeel beleid voor handelscontroles aangenomen waarin de algemene vereisten en procedures voor het personeel van Norgine worden uiteengezet om de naleving door Norgine van alle toepasselijke handelscontroles te verzekeren en informatie en richtlijnen te geven aan het personeel van Norgine over hoe het nalevingsrisico te herkennen en gepast te reageren in geval van vermoedelijke schendingen.

 

 

 

Klokkenluiden

 

Norgine engageert zich om zaken te doen met eerlijkheid, integriteit en transparantie, en verwacht van al het personeel van Norgine dat ze hoge normen van wettelijk en ethisch gedrag aanhouden in overeenstemming met de bedrijfscode van Norgine. Een cultuur van openheid en verantwoordingsplicht is essentieel om verkeerde handelingen, zoals onwettig of onethisch gedrag, te voorkomen en om dergelijke situaties onmiddellijk aan te pakken als ze zich toch voordoen.

Norgine heeft een formeel klokkenluidersbeleid aangenomen. Het doel van dit beleid is het personeel van Norgine en derden aan te moedigen om gekende of vermoede wanpraktijken zo snel mogelijk te melden, in de wetenschap dat hun bezorgdheid ernstig zal worden genomen en onderzocht indien nodig, en dat hun vertrouwelijkheid zal worden gerespecteerd.

In het kader van het klokkenluiderbeleid heeft Norgine interne rapporteringskanalen opgesteld die beschikbaar zijn voor het personeel van Norgine en voor derden indien zij een bezorgdheid wensen te uiten. Relevante overtredingen kunnen criminele activiteiten omvatten, het niet naleven van wettelijke verplichtingen, regelgevende vereisten of een toepasselijke gedragscode in de farmaceutische industrie, gerechtelijke dwalingen, gevaar voor gezondheid en veiligheid, schade aan het milieu, omkoperij, het vergemakkelijken van belastingontduiking, financiële fraude of wanbeheer, overtreding van ons intern beleid en procedures en onbevoegde bekendmaking van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie. Het klokkenluiderbeleid geeft verdere richtlijnen over hoe je deze kwesties aan de orde kunt stellen.

 

Derden kunnen als volgt contact opnemen met de interne rapporteringskanalen van Norgine:

 

Mail:

Norgine Limited
FAO: Compliance Manager / Chief Legal Officer / Chief Financial Officer / Senior Director Due Diligence
Norgine House, Widewater Place, Moorhall Road
Harefield Middlesex UB9 6NS
United Kingdom

 

Email:

 

Online:

 

Norgine hanteert een nultolerantieaanpak ten aanzien van wangedrag, met inbegrip van een nadelige behandeling van een klokkenluider als gevolg van het naar voren brengen van een oprechte bezorgdheid met betrekking tot vermoedelijk of daadwerkelijk wangedrag.

 

 

 

Donaties en subsidies

 

Norgine erkent zijn verplichting om op verantwoorde wijze donaties en subsidies te verstrekken en – om integer en in overeenstemming met de wettelijke vereisten – haar contractuele verplichtingen en interne processen te behandelen. Transparantie en naleving zijn de hoekstenen van het donatie- en subsidiebeoordelingsproces.